pucharbrodnica18

Dadelo Wyścigi Szosowe:Puchar Burmistrza Miasta Brodnicy. Brodnica 21.04.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Aktualności

1

17-01-2018 :: Regulamin

Regulamin
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego
„O Puchar Burmistrza Miasta Brodnicy”.
Brodnica 21.04.2018


CELE wyścigu:
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej na Pojezierzu Brodnickim ze szczególnym
uwzględnieniem turystycznych walorów Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz miasta Brodnicy.
2. Propagowanie aktywnego wypoczynku .
3.Promocja miasta Brodnicy.
ORGANIZATOR:
Chiptiming.pl
Kontakt: Arkadiusz Popławski
tel. kom. 697 943 996
e-mail: info@chiptiming.pl
WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA I PARTNERZY:
Dadelo.pl
Patronat Burmistrza Miasta Brodnicy
UM Brodnicy
TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU:
Termin wyścigu: 21 kwiecień 2018
Biuro zawodów: RANCZO KONDRATÓWKA ul. Olsztyńska 37
Start RANCZO KONDRATÓWKA ul. Olsztyńska 37
Meta RANCZO KONDRATÓWKA ul. Olsztyńska 37
Trasę stanowi runda o długości ok.29,5 km (Brodnica-Zbiczno-Pokrzydowo-Jajkowo-Brodnica)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie
http://www.dadelowyscigi.pl/ lub http://pucharburmistrza18.chiptiming.pl/ w sposób
prawidłowy i kompletny.
Dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 21.04.2014, wiąże się to jednak z
koniecznością uiszczenia wyższej opłaty startowej (60zł). Koszt uczestnictwa w wyścigu wynosi 50 zł dla
zawodników wszystkich kategorii w przypadku rejestracji elektronicznej.
W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie zwraca opłaty
startowej.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych
Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).
Dokonanie opłaty startowej w biurze zawodów.
Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody
obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy
rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym.
Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach. Brak numeru, zasłonięcie
uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych
równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ na wynik
sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i
innych uczestników wyścigu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne
jest z dyskwalifikacją uczestnika.
PROGRAM WYŚCIGU:
25.04.2015 (sobota)
godz. 11.00 – 13.00 – biuro zawodów,przyjmowanie zgłoszeń
godz. 13.25 – odprawa techniczna,
godz. 13.30 – START OSTRY I wyścigu
godz.13.35 - Start ostry II Wyscigu
godz. 17.30 – dekoracja zwycięzców ,quiz z nagrodami
godz. 18.30 - zakończenie zawodów
DYSTANSE:
- Kat. Cyklosport/M20,M30,M40,M50 -3 rundy 29,5km= 88,5km
- Kat. K20,K30,K40, M60,M70,Amator- 1 runda 29,5 km 
ORGANIZACJA WYŚCIGU:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych. Mapa trasy
będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej
http://www.dadelowyscigi.pl/brodnica1.html i w biurze zawodów przed startem.
2. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania dróg powiatowych oraz dróg
powiatowych z drogą krajową nr 15 zostaną zabezpieczone przez Policję.
3. Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godz. 18.00 ma prawo zostać sklasyfikowanym, jednak nie
gwarantuje mu się pełnych świadczeń. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając bezpieczeństwo uczestników,
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy..
4.Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. Zawodnicy podczas
wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
6. Wszystkich zawodników obowiązuje start wspólny.
- kat. Cyklosport/M20,M30,M40,M50 – start wspólny godz. 13.30
- kat. K20,K30,M60,M70,Amatorzy- start wspólny godz. 13.35
ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- numer startowy zwrotny
- oznakowanie trasy
- pomiar czasu
- zabezpieczenie medyczne
- możliwość korzystania z bufetu na mecie
- posiłek regeneracyjny na mecie
- prawo udziału w quizie z nagrodami
- trofea sportowe dla miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej
KATEGORIE WIEKOWE:
Mężczyźni:
M20: 18 → 29
M30: 30 → 39
M40: 40 → 49
M50: 50 → 59
M60: 60 → 69
M70: 70 +
Amatorzy 16 – 29
Amatorzy 30 – 49
Amatorzy 50+
Kobiety:
K20: 18 → 29
K30: 30 →39
K40: 40 +
NAGRODY:
Od miejsca 1 do 3 we wszystkich kategoriach trofea sportowe, nagrody rzeczowe lub finansowe.
KARY:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania
się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze drogi skąd zostanie zabrany przez
samochód techniczny tzw „koniec wyścigu”.Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na
metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte
działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.
PROTESTY
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny
po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja
Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników
Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
RUCH DROGOWY:
1. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
2. Zabezpieczenie pilotów policyjnych dotyczy zawodników bądź grupy zawodników z czołówki wyścigu.
Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni zgodnie
z przepisami ruchu drogowego.
3.Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko większe skrzyżowania dróg asfaltowych w mieście
Brodnicy oraz poza miastem. Drogi dojazdowe gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.
4. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem,
co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii
zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu
drogowego obowiązujących w danym kraju.
5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za
prawidłowy przebieg imprezy jest Arkadiusz Popławski, tel. kom. 697 943 996.
7. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu
imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
zawody i powrotu z nich. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej
obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub
innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu imprezy a
także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zamieszczanie swojego wizerunku na
zdjęciach, materiałach video itp. .
9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian.
10. Adres najbliższego szpitala: Powiatowy Szpital w Brodnicy. 87-300 Brodnica ,ul.Wiejska 9, tel.056-4982993